Lofzang van Elizabet

Bij bijbelstudie 2 over het leven van Johannes de Doper (door ds. J.A.C. Olie) was een van de vragen: maak (samen) een gedicht, een lied of een schilderij op de lofzang van Elizabet in Lukas 1:42-45. Verrast ontving de redactie diverse resultaten. Zie hier de bijdragen.


Lofzang van Elizabet

Elizabet,
vrouw van gebed.
Ze is onvruchtbaar.
God is Wonderbaar
Niets is onmogelijk.
Het lijkt onwerkelijk.
Zwanger in haar ouderdom.
De Heere keek naar haar om.

Hij heeft haar smaad onder de mensen weggenomen.
Daarna is Maria met haar groet bij Elizabet gekomen.
Als Elizabet haar groet hoort, springt het kindje op in haar schoot.
Ze wordt vervuld met de Heilige Geest en maakt God groot.
Met luide stem roept ze en zegt ze: Gezegend ben je.
Gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot.
Waaraan heb ik dit te danken, de moeder van mijn Heere komt naar mij?
Toen jouw groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mij.

En zalig is zij
die geloofd heeft, want
wat er van de kant
van de Heere gezegd is zal volbracht worden.
Alle woorden van de kant
van de Heere zullen waarheid worden.

Marrie van de Pol
Vrouwengesprekskring ‘Vrouwen rond het Woord’ te Soest


Elizabets lofzang

De moeder van mijn Heere komt naar mij
Jouw groet, Maria, maakt mij blij
het kind, in mij, springt op van vreugd

Vol van de Geest en zeer verheugd:
Gezegend ben je onder de vrouwen

Op Gods Woord blijf je vertrouwen
Gezegend de vrucht van je schoot
Dit Kind dat ons zal redden van de dood.

Trienke Tijseling, Zevenhuizen
Vrouwenkring ‘Wees een Zegen’, Een


Goed nieuws: De Lofzang van Elizabet

Boven bidden, boven denken
Zal de Heere Elizabet en Zacharias een zoon schenken.
Zij hadden dit niet meer verwacht en waren gestopt met vragen,
Of Elizabet nog een kindje in de moederschoot mocht dragen.
Elizabet  concentreert  zich helemaal op dit grote wonder,
Want op zo’n hoge leeftijd is dit toch wel heel bijzonder.
Zij blijft vijf maanden thuis en houdt zich verborgen,
Niet van schaamte, maar om ervoor te zorgen.
Dat alles goed mag gaan en in stilte zich te verblijden,
En veel van haar tijd aan God te wijden.
Om Hem te loven en te prijzen,
Voor deze bijzondere gunstbewijzen.
Enkele maanden later werd ook Maria door de engel bezocht, God had in Zijn heilsplan ook aan haar gedacht,
Er werd aan Maria een nog grotere boodschap gebracht.
Zij zou zwanger worden van de Heilige Geest,
Het is toch bijzonder dat Maria dit geloofde als je het leest.
Eerst schrok zij en raakte wat van de wijs,
Maar daarna ging zij gelovig op reis.
Naar haar nicht Elizabet die was ook zwanger zoals ze de engel had horen zeggen,
Dan konden ze samen Gods grote daden overleggen.
Toen Elizabet Maria zag sprong haar kindje op een bijzondere manier op in haar schoot, zij gaf hiervoor God de Eer,
Voor deze gebeurtenis loofde en prijsde zij de Heer.
Gezegend ben je Maria onder de vrouwen,
Dat we dit Kind tot in eeuwigheid mogen aanschouwen.
Tot slot,
Loven en prijzen wij met Elizabet en Maria de Heere God.

Adrie Bouman
Vrouwenbijbelkring ‘Esther’, Oostelijk Flevoland


Lofzang van Elizabet

Ik mag uitroepen vol van Uw Heilige Geest:
Maria, onder alle vrouwen ben jij de meeste gezegende geweest.
Wie ben ik dat jij tot mij gekomen bent?
Het kind dat ik in mij draag, door God gekend,
ging door de ontmoeting met jouw Zoon van vreugde springen,
daarom kan ik alleen maar lovend zingen!

Wie ben ik dat U tot mij kwam?
Uw ongeboren Zoon, het onbevlekkelijke Lam?
Zingend van vreugde over het wonder door God gedaan.
Ja, dat Hij Zijn Woord nu in vervulling laat gaan!
Wie zijn wij dat de HEERE dit doet?
Wat is God toch onbeschrijfelijk goed!

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Dat wil ik geloven èn getuigen dag aan dag!

(N.a.v. Lukas 1:42-45)

Yvonne van Eldik


Lofzang van Elizabet

Maria, wat ben je een gezegende vrouw
en gezegend is de Vrucht in jou.
Maar ach, wie ben ík nou
dat de moeder van de Zaligmaker
naar mij toe komen zou?

Maria, wat heerlijk klinkt jouw groet
die zelfs mijn ongeboren kind
van vreugde opspringen doet.
Zalig jij, die God op Zijn woord gelooft.
Hij zal doen wat Hij heeft beloofd!

Driesje van der Heiden
Vrouwenkring ‘Myrtus’, Elburg


Lofzang van Elizabet

Zalig is zij die heeft geloofd.
God doet wat Hij heeft beloofd.
Tot mijn groot verdriet,
bezat ik de kinderzegen niet.
Maar het grote wonder van nieuw leven.
Is mij door God op hoge leeftijd gegeven.
Heere heb dank, ik zal U eeuwig roemen.
En hem naar Uw wil Johannes noemen.
Oh, Heere wat een wonder
Bij Maria’s bezoek was het zo bijzonder
Dat mijn kind, in de baarmoeder, opsprong van vreugde,
omdat hij zich toen al op zijn Zaligmaker verheugde.
Het Kind uit Maria’s schoot
Dat ons als Redder verlossing bood.

Anita Hanekamp
Vrouwenvereniging ‘Lydia’, Epe


Elizabeth

Haar dagen zo anders
zo vol van ’t geheim,
ze zou straks de moeder
van de voorloper zijn.

De dagen zo eenzaam
in stilte doorbracht,
heeft ze toen ook al,
de Heiland verwacht?

Want toen ze de groet
van Maria aanhoorde,
is het de Geest die
haar harte doorboorde.

Ze heeft toen vol vreugd
haar in armen genomen,
want uit deze vrouw,
zou de Christus voorTkomen.

Het kind in haar schoot,
bewoog toen vol vreugd’
zo straalde ze uit,
de Geest in Zijn deugd

Gezegende vrouw,
ben je onder de vrouwen
en zalig ben jij
door Zijn Woord te vertrouwen.

Zo heffen ze samen,
een loflied dan aan
en danken ze God,
om wat Hij heeft gedaan.

Hendrien de Jong-Aperloo


Gezegend ben je

Gezegend ben je, Maria
En ook de vrucht van je schoot
Gezegend onder de vrouwen
Je bezoek maakt mijn vreugde zeer groot

Want waaraan heb ik te danken
Dat jij mij met een bezoek vereert
De moeder van mijn Heere te ontmoeten
Dat is al wat mijn hart nu begeert

Het kind in mijn buik liet me weten
Dat ook jij zwanger bent, lieve nicht
Van de Zaligmaker nog wel
Wat is dat een vreugdevol bericht

Zalig is zij die geloofd heeft
Wat de Heere haar heeft gezegd
Want alles wat God ooit beloofde
Is volbracht, waarheid en echt!

Annet van Ballegooijen


Elizabet

Onmogelijk bij de mens,
gebeurt op Gods wens.
Geduldig en stil,
luisteren naar Zijn wil.
Vervuld door de Geest,
verwondering het meest.
Het Wonder zo groot,
volbracht door Zijn dood.

Meins Bouter
Vrouwenvereniging ‘Hij die u roept is getrouw’, Streefkerk


Elizabet I (Lukas 1 vers 42-45)

Zij kwam en riep met grote stem
geheel vervuld door Hem
Gezegende der magen
Gezegend is dit pril begin
dat gij in u mag dragen
O, moeder van mijn Heere!
vanwaar komt mij die ere?
Zodra uw groet klonk in mijn oren
bleek ook mijn kind het al te horen
In mijne buik sprong ’t op van vreugd
door Christus’ komst zozeer verheugd
O, zalig dat gij hebt geloofd
al wat de Heer’ u heeft beloofd
Want ieder woord, zo vol van kracht
Zal zekerlijk worden volbracht.

Elizabet II (Lukas 1 vers 42-45)

Zij kwam en riep
tot haar die liep
Maria gezegend
door God bejegend
U mag Hem dragen
zonder vragen
Uw stem te horen
Mijn kind niet geboren
was zeer verheugd
sprong op van vreugd
Zalig te geloven
de bode van boven
Het geschiedt
wat Hij gebiedt.

Aagje J. Oskamp-Oosterwijk
Vrouwenstudiekring ‘Rondom het Woord’, Nieuw-Lekkerland


Lofzang van Elizabet

(Op de wijs van ‘O Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring’)

O Heer mijn God, wanneer ik aan het woord denk
Dat Gabriël kwam brengen aan mijn man
Dan ben ik dankbaar voor dit grote wonder
Dat in mij groeit en deel is van Uw plan
Refrein: Dan zingt mijn ziel tot U o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. 2x

Als ik bedenk na vele stille jaren
Dat ik nu toch nog moeder worden mag
En ja, dat ondanks onze grijze haren
Ons huis gevuld zal zijn met baby’s lach.
refrein

Maar o mijn God, wat voel ik mij onzeker
hoe zeg ik dit aan mensen om mij heen
ze zullen mij meewarig aan staan kijken
vol onbegrip, dan sta ik wel alleen.
refrein

Ik wil U danken dat U mij bemoedigt
Door het bezoek van mijn geliefde nicht.
Zij zal, dat weet ook al mijn kleine kindje,
Straks de Messias geven ’t levenslicht.
refrein

O Heer mijn God ik wil U nogmaals danken
Dat U ons samen bracht, dat gaf ons moed.
Al zien wij nu nog niet hoe alles gaan zal
Wij willen U vertrouwen, dat is goed.
refrein

Rosa Erkelens, Molenaarsgraaf


Lofzang van Elizabet

(Melodie ‘Hoe zal ik U ontvangen’)

Johannes = God is genadig
Zacharias = de HERE gedenkt
Elizabet = de HERE is eed

De HERE is genadig.
Hij houdt aan ons Zijn woord.
Want Hij heeft al ons bidden
na lange tijd verhoord!
Bij ’t altaar in de tempel
waar ’t reukwerk werd gebracht
kwam Gabriël het melden:
God heeft aan u gedacht.

De zoon die u zult krijgen
maakt vele mensen blij
want met profetengaven
zo spreekt en handelt hij
om velen te bekeren
tot God de Heer’ die leeft
opdat de Zoon van David
veel onderdanen heeft.

De HERE geeft genade.
Hij schenkt Zijn eigen Zoon
als allerhoogste Koning
op vader Davids troon.
En zalig wie geloven
wat God heeft toegezegd:
hun is in ’t rijk daarboven
verlossing weggelegd.

Tini van Selm, Woerden


Collage over Elizabet

Jannie Domburg
Vrouwenvereniging Bid en Werk, Groot-Ammers


Lofzang van Elizabet

(op de wijs van de lofzang van Maria)

Mijn kind springt op in mij.
Jij komt en hij is blij.
Gekozen uit de vrouwen.
Jij mag de moeder zijn.
Hij zal de Redder zijn.
Gods Woord is te vertrouwen.

Pinie de Groot
Vrouwenvereniging Bid en Werk, Groot-Ammers


Lofzang van Elizabet

(op de wijs van Psalm 100)

Gezegend ben jij, jonge vrouw
Gezegend is de vrucht van trouw
Hoe komt het dat je mij verblijdt
Dat jij des Heeren moeder zijt.

Mijn kindje sprong van vreugde op
Bij jouw stem en Zijn hartenklop
Welzalig hij die dit gelooft
God doet nu wat Hij heeft beloofd.

Gerda Hoeve-van ’t Veer
Vrouwenvereniging ‘Helpende handen’, Kesteren


Lofzang van Elizabeth

Elizabeth mocht de groetenis horen
‘Er wordt een Koningskind geboren’
Zelfs het kindeke is blij geweest
Zijn moeder was vervuld met de Heilige Geest.

Toen riep Elizabeth met groot vertrouwen:
‘Gezegend zijt gij onder de vrouwen’
Ook de vrucht van uw buik is vol van zegen
Wat overkomt mij, ik heb hoog bezoek gekregen.

De moeder van mijn Heere komt nu bij mij
Mijn kind springt op van vreugde, ook Hij is daarmee blij
Maria heeft geloofd, de Heere geeft haar kracht
Want al de toegezegde dingen zullen worden volbracht.

K. Snoek-Knoppert
Vrouwenvereniging ‘Helpende handen’, Kesteren


Elizabet (n.a.v. Lukas 1:23-24/39-45)

De boodschap van Zacharias in stilte verstaan,
een langverwachte bede van hen zal in vervulling gaan.
Zacharias’ stem was door verwondering en twijfel verstomd,
Elizabet gelooft dat de boodschap van Boven komt.
In gebed zijn vragen op haar afgekomen
een gekoesterde wens, heeft zij dankbaar aangenomen.
Een zoon zal worden geboren
Zacharias mocht van de engel horen
Elizabet erkent rechtvaardig het heilsplan van God
en aanvaart in verborgenheid dit vreedzame lot.
Het visioen van Zacharias moet ze verwerken,
de Heere helpt haar oude lichaam versterken.
Een jonge vrouw, Maria, komt haar tegemoet.
Zij wordt door Elizabet hartelijk begroet.
Elizabet is door de Geest vervuld met haar hoop
bevestigd door het kind in haar buik, het sprong op in haar schoot.
Nu mag de Wegbereider komen want wel te verstaan,
in geloof ziet ze: het Vrederijk komt er aan.
De moeder des Heeren is binnengekomen, als gezegende vrouw,
in verwachting van de Messias, Gods eeuwige trouw!
Geloof, hoop en liefde in beider gedachten,
de toekomst verzekerd door dit blijde verwachten.

Genemuiden, oktober 2017, M.J.Last-Meijwaard


Elizabeth

Elizabeth leefde
stil en bedeesd,
maar was vervuld
met de Heilige Geest.
Ze werd verblijd
door Maria, haar nicht.
Elizabeth sprak
en zei:
gezegend zijt gij
moeder mijns Heeren
in dit uur van gewicht.
En haar kindje
sprong op in haar schoot,
begroette als eerste
zijn Heere en Heiland
en Redder in nood.

Gemaakt door Mevr. Brugmans


U zij de glorie!

Rijk is mijn nicht,
Rijk is zij onder de vrouwen.
Rijk met haar ongeboren kind.

Wie ben ik oh Heere, dat ik getuige mag zijn?
Wie ben ik oh Heere, dat mij dit overkomen mag?
Levend leven in mijn moederschoot.

Rijk bent u mijn nicht, u hebt geloofd!
Rijk bent u mijn nicht, alles wordt volbracht.

U zij de glorie!

Janneke Schot-Nuysink, Veenendaal


Lofzang van Elizabeth

God zegende jou,
gelukkige vrouw.
De vrucht die je draagt
heeft Zijn Vader behaagd.
En hij die in mij ontluik’
is die Hem aanwijzen moet.
Hij sprong op in mijn buik
op de klank van jouw groet.

Wat is toch de reden
is mijn dringende vraag
Dat de moeder des Heeren
mij opzoekt vandaag?
Nu zal worden volbracht
wat al lang werd verwacht.
Zalig ben je als je met
hart en hoofd gelooft.

Naar Wim Roelofsen, bewerkt door Aline van den Brink


Verwachten

Elisabeth, oud van dagen
Verwacht zonder klagen
een geheimenis dat was voorzegd.
Wonderlijk nieuw leven
door God gegeven
in de moederschoot gelegd.

Maria, jong van dagen
Verwacht zonder klagen
een geheimenis dat was voorzegd.
Wonderlijk nieuw leven
door God gegeven
in de moederschoot gelegd.

En wij, in onze dagen
Verwachten wij zonder klagen
Hét leven dat is voorzegd?
Wonderlijk geloofsleven
Door God gegeven
Om te groeien in ons gelegd.

Lia van Zetten
Vrouwenkring ‘Manninne’, Ridderkerk-Drievliet


Elisabeth

N.a.v. Lukas 1:36-45

Niet meer in tel bij de mens
door een onvervulde kinderwens.
Maar door een Godswonder, naar Zijn wil
groeide er nieuw leven, vijf maanden stil.
Tot ze werd vervuld met de Heilige Geest
nadat de begroeting met Maria was geweest.
De stilte werd verbroken door haar luide stem
Gezegend Maria, moeder van Hem
Wiens voorloper ik verwacht.
Alles zal worden volbracht
Zalig zij die geloofd heeft
Dank aan God Die leven geeft.

Annet Plomp
Vrouwenkring ‘Manninne’, Ridderkerk-Drievliet


Lofzang van Elizabeth

Wijs: Lofzang van Maria

Mijn ziel looft God, mijn HEER.
Vanwaar komt mij de eer,
dat ik u mag ontvangen:
de moeder van Gods Zoon,
Die komt op Davids troon.
Naar Hem gaat mijn verlangen.

Met u breng ik God eer,
o, moeder van mijn Heer”.
U is de Vrucht gegeven:
het Kind dat ons verblijdt,
Gods Zoon die ons bevrijdt.
Hoog heeft God u verheven.

Het kind in mij springt op,
mijn vreugde stijgt ten top:
Gods heil is nu gekomen!
De Geest daalt op mij neer,
mijn ogen zien de Heer’.
Hij komt ook bij mij wonen.

God heeft zijn Woord volbracht.
Het licht verdrijft de nacht.
Welzalig die geloofde:
een Kind, voor ons verwekt,
Die onze schuld bedekt.
Hij is de lang Beloofde.

A. Visser

Mevr. Mini Rijksen van vrouwenvereniging ‘Bidt en Werkt’ te Bilthoven attendeerde de redactie op bovenstaand lied dat op internet te vinden is.