De Bruidegom en Zijn vriend / Zie het Lam van God

Bij bijbelstudie 8 over het leven van Johannes de Doper (door ds. J.A.C. Olie) was een extra opdracht: maak een creatieve verwerking naar aanleiding van het thema ‘De Bruidegom en Zijn vriend’. Opnieuw ontvingen we diverse resultaten.
Ook naar aanleiding van bijbelstudie 6 ‘Zie het Lam van God’ ontvingen we een creatieve verwerking. 
Zie hieronder de bijdragen.


Het leven van Johannes de Doper

Leden van vrouwenvereniging ‘Johanna’ uit Meeuwen hebben bij iedere bijbelstudie over Johannes de Doper met elkaar plaatjes gezocht en deze opgeplakt. Zo werd het leven van Johannes de Doper in beeld gebracht.

Vrouwenvereniging Johanna, Meeuwen

 


De vriend van de Bruidegom

Jezus is de Zon der gerechtigheid.
Johannes wijst naar Hem. Johannes weet zich een morgenster.
Dat is de ster die even helder aan het begin van de dag schijnt, beschenen door de zon.
Als een kaars zal Johannes’ licht uitgaan. Dat is ook goed. Het gaat om Hem, de Bruidegom.
Wat heeft Johannes daar veel van begrepen, hij wilde minder aandacht krijgen, zodat alle aandacht naar Jezus uit zou gaan.
Deze groei is uitgebeeld met glanzende golven (het wijst op beweging; groei).

Rosa, Vrouwenstudiekring ‘Claudia’, Molenaarsgraaf


De Bruidegom en Zijn vriend

De vriend:

Hij komt, Hij komt
ik hoor Zijn stem
Ik roep het blij en luid
het Lam van God
Hij kocht Zijn bruid.

Hij komt, Hij komt
ik mag de weg bereiden
voor Hem, mijn Hartevrind
En tóch ben ik ’t niet waard
dat ik Zijn schoenen bind.

Hij komt, Hij komt
zo lang verwacht
wij kijken naar Hem uit
Mijn blijdschap is volkomen
Ik sta erbij en prijs Zijn Naam
mijn Bruidegom zijt Gij.

De Bruidegom:

Zie Hem daar staan
hij, die Mijn weg bereidt
Hij noemt Mijn Naam
en wijst Mij aan
Het Lam, Dat uit de hemel kwam.

Zie hem daar staan
Mijn vriend, zo blij
Hij maakt voor Mij
de weg nu vrij
De Bruiloft komt eraan.

Zie hem daar staan
Ik roep het luid
Ik kocht Mijn bruid
Straks wordt het feest
Wij juichen saâm
Lof zij de Vader, Zoon en Heil’ge Geest!

Riek Breedijk, Vrouwenvereniging ‘Febe’, Zoetermeer


Een creatieve verwerking over: ‘Zie het Lam van God, dat de zonden der wereld wegneemt’

Rode hart: Een teken van liefde, vanuit de hemel gegeven. Het hart bestaat uit 3 geweven draden. De Drie-enige God wilde het behoud van mensen. Jezus kwam uit liefde vanuit de hemel naar de aarde. Liefde van boven, om onze relatie met God de Vader te herstellen.
Midden: het Lam van God, Jezus Christus, is in grote duisternis geweest, opdat wij in het licht kunnen leven. Hij stierf aan het kruis als offer voor onze zonden.
Als je een diagonale lijn zou trekken dan bemerk je dat het hart van Jezus in het midden van dit doek zit. Jezus had het behoud van mensen in Zijn hart en leven centraal staan. Misschien een lastig te beantwoorden vraag, maar: Wie of wat staat centraal in uw/jouw hart en leven?
Onderaan: de onderste rand geeft een stukje van ons aardse bestaan weer. Meestal verloopt in dit leven niet alles gladjes en vlekkeloos. De donkere stukjes en oneffenheden geven iets weer van onze zonden, zorgen, moeiten, verdriet.
Druppels: Omdat Jezus geleden heeft, aan het kruis stierf en is opgestaan, vloeien er druppels van genade, van vrede, van zegen, van liefde, vergeving, verlossing, bevrijding, op ons mensen neer.
In sommige druppels staan woorden, in andere niet. Misschien lukt het om zelf een antwoord bedenken op de vraag: Wat mag u/jij in dit leven ontvangen doordat Jezus aan het kruis stierf?
Het rood en het doorzichtige van de druppels geven weer dat het bloed van Jezus ons reinigt, ons vernieuwt, ons heiligt. Dat Jezus, in dit leven, al bij ons wil zijn en Zijn druppels vol van genade aan ons wil geven.
U: U zij de Glorie! De U is in goudkleur; een kleur van macht, van majesteit, van kracht, van heerlijkheid. Jezus Christus heeft de overwinning behaald en is het waard om geëerd te worden voor wat Hij ons gaf en geeft.
Glasstukjes: In de glasstukjes zijn namen van Jezus gegraveerd. U bent: het Brood de Levens, het Licht der wereld, de Deur, de goede Herder, Verlosser, Middelaar, Zoon van God enz. Op het onderste stukje staan stippels……in de Bijbel worden nog veel meer namen van Jezus genoemd. Misschien kun je zelf een naam van Jezus opnoemen, die voor u/jou belangrijk is?
Het glas is spiegelglas! En als je in een spiegel kijkt, dan reflecteert dat, dan word je geconfronteerd met een beeld. Door naar deze stukjes te kijken kun je jezelf afvragen bij bijvoorbeeld de naam ‘de goede Herder’: Is Jezus voor mij de goede Herder? Wanneer is Hij dat dan? Op welke manier kan ik dat aan anderen vertellen? En hoe kan ik uitleggen, dat Hij ook voor die ander een goede Herder wil zijn? Dit soort vragen zou je bij al de namen van Jezus kunnen stellen…..
Bovenaan: aan de bovenkant is het wit van de wolken te zien, met daarachter de gouden schittering van wat komen zal: het nieuwe Jeruzalem en de straten van goud. In de gouden opening staat een tekst uit Openbaring 5: ‘en zie, …te midden van de troon…stond een LAM als geslacht…’ en ‘Het LAM Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en de rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging’.
Daarom: Zie het Lam van God, dat de zonden der wereld wegneemt: U zij de glorie!

Lia van Zetten
Vrouwenkring ‘Manninne’, Ridderkerk-Drievliet


De Bruidegom en Zijn vriend,
we zien ze daar gaan.
Op weg naar het moment,
dat de taak van de vriend wordt voldaan;
‘zijn Bruidegom voorgaan op de paden
en zondaren die Weg ook aanraden’.
Dan zal de vriend uit het zicht verdwijnen
en Het Licht van de Bruidegom zal verschijnen.
Dat Licht, wat harten van zondaren doortrekt en verlicht,
met koorden van Zijn liefde, en Zijn aangezicht.
Zoals de vriend in alle ootmoed mocht zeggen:
“Hij moet meer worden en ik minder”.
Dat die gestalte zich dan ook in ons mag vinden.
Ziende op de overste Leidsman en Voleinder van het geloof.
De loopbaan gaan met dat geloofsoog!
Om zo, niet als vriend van de Bruidegom te gaan,
maar gereed gemaakt als een bruid, voor Hem te staan.
Te komen tot de bruiloft van het Lam,
Die werkelijk al mijn zonden op Zich nam!

Mariëtte Verschoor
Vrouwenvereniging ‘Martha’, Hardinxveld-Giessendam


De Bruidegom en Zijn vriend

Als Johannes,
Heer help mij U groot te maken,
Als Johannes wil ik zijn.
Mensen steeds op U te wijzen,
U als mijn Heer en Heiland prijzen.
Het gaat niet om mij, maar om Uw eer.
Dat U mag groeien, meer en meer.
Heer wees een Licht toch op mijn weg.
Geef mij wijsheid in wat ik doe en zeg.
De ander meer dan mijzelf te achten.
De blik gericht op wat staat te wachten.
De Bruidegom staat klaar en kijkt uit met verlangen,
Om ons, Zijn bruidsgemeente te ontvangen.
In te gaan, in het feest van onze Heer!
Dat wordt ons verlangen, meer en meer!

Reini Schouten van der Velden-Pluim
Vrouwenvereniging ‘Hadassa’, Veenendaal


Mevr. G. Sonneveld-van Laar
Hervormde Vrouwenvereniging ‘Lydia’, Lopik


De vriend van de Bruidegom

Zie de vriend van de Bruidegom staan:
Hij wijst met zijn vinger
de ware Bruidegom aan.
De vriend van de Bruidegom
werd minder en nederig van aard,
want de Bruidegom Jezus
is alle hulde waard.
Zo mogen wij ootmoedig
voor Hem staan
en met Hem
de bruiloftszaal binnengaan.

Mevr. Brugmans
Vrouwenvereniging ‘Niet in eigen kracht’, Dordrecht


Johannes en de bruidegom

  • Jezus in het licht: Zonne der gerechtigheid, Licht der wereld.
  • Johannes in donker vlak (schaduw): Joh. 3:30. Hij wijst naar Jezus.
  • Vogels: duif bij de doop van Jezus, Heilige Geest.
  • Jezus zegt: De vossen hebben holen, de vogels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets om Zijn hoofd op te leggen.
  • Vissen: in de bijbelstudie staat: Waaraan kun je een vriend(in) van de Bruidegom herkennen? O.a. doordat ze vissers van mensen zijn, evenals de discipelen, die daarvoor opdracht krijgen.

J.M. Dijkgraaf-Konijnenberg, Oene


Schilderij n.a.v. bijbelstudie 8 over Johannes de Doper

Eigenlijk is dit het (Paas)Evangelie in het kort.
God stuurde Zijn Zoon naar deze aarde. Jezus is als een Lam ter slachting geleid, Hij stierf voor onze zonden, maar Hij is na drie dagen opgestaan, de dood is overwonnen! Zo bijzonder. Vandaar ook het kruis als middelpunt, als keerpunt waardoor wij dus zalig kunnen worden.
Linksboven: Deze liefdevolle God reikt ons de hand, wenkt ons om tot Hem te komen. Die uitgestoken hand mogen wij door genade grijpen, ons daaraan vastklampen. Denk ook aan de uitgestoken hand naar Petrus die op het water liep. In een oogwenk dacht hij aan zichzelf en dat hij eigenlijk niet op het water kon lopen, toen zakte hij weg in het diepe. Maar de Heere reikte hem de hand, die greep Petrus vast en dat was ook zijn behoud. Blijf dus op God gericht!
Rechtsboven: De toegang tot het hemels Jeruzalem, met goudverf beschilderd. Als we door het geloof die hand vastgrijpen en niet meer loslaten, mogen wij ook verzekerd zijn van een onvoorstelbaar mooie toekomst bij de Vader. De poort staat open, ook voor mij, voor ons. Grijp dan Zijn hand vast, vlucht naar Hem, weet je geborgen bij de Vader. Zie op het Lam, Hij wil je zonden vergeven. Hij droeg onze zonden, ging de dood in, is van God verlaten geweest en daardoor hebben wij een (troostvolle) toekomst bij God voor ogen. Richt je op het hemels paradijs, niet op het aardse. Wij verwachten een betere toekomst. Bid en het zal u gegeven worden. Zie het Lam, zie Zijn liefdevolle, wenkende hand en zie naar de toekomst, het nieuwe Jeruzalem.

Joke Blijleven-van der Knoop
Vrouwenvereniging ‘Bidt en Werkt’, Benthuizen


Johannes; vriend van de Bruidegom (Joh. 3:22-36)

(Melodie ‘Ik zal er zijn’ door Esther Tims’)

Luister mensen, luister naar mijn woorden
Het Lam van God, Hij komt er aan.
Bekeer je nu, Hij trekt met liefde koorden
Ook zonder woorden, kan Hij je stem verstaan.

Refr.
Ja mijn Vriend moet meer gaan worden
Ik dan minder, zo moet het zijn.
Jezus is hier en Hij roept je
Hij verwacht je. Zal jij er zijn?

Volg Hem nu, ‘k ben Zijn heraut geweest.
Volg Hem nu, Hij brengt je naar het Feest.
Ja mijn Vriend moet meer gaan worden
Ik dan minder, zo moet het zijn.

2.Twijfel niet Gods woorden zijn betrouwbaar.
Het Lam van God, Hij is Gods Zoon.
Geloof in Hem, je schuld is dan vergeven.
Dan mag jij leven en zingen voor Gods troon.

Refr.
Ja mijn Vriend moet meer gaan worden
Ik dan minder, zo moet het zijn.
Jezus is hier en Hij roept je
Hij verwacht je. Zal jij er zijn?

Pinie de Groot-de Vries
vrouwenvereniging ‘Bid en Werk’, Groot-Ammers


De Bruidegom en Zijn vriend (n.a.v. Joh. 3:29)

Zo treedt de vriend van de Bruidegom aan.
De bruid zal met hem gaan.
Hij luistert gehoorzaam naar Bruidegoms stem.
En stelt zich dienend op tot eer van Hem.
Hij leidt de bruid omringd door schone praal,
naar de Bruidegom in de bruiloftszaal.
Met haar loopt hij Hem tegemoet, verheugd.
Tot daar is de ontmoeting tot beider vreugd.

Nu mag de bruid na haar leven hier beneên,
aan de arm van haar Dierbare ter bruiloft treên.
De vriend is getuige van de bruiloft van het Lam
Dat de zonde van Zijn bruid op Zich nam.
En dan komt hij in de schaduw te staan,
zodat Bruidegom en bruid verenigd de heerlijkheid mogen binnengaan.
Zo mag de vriend mensen tot Christus’ bruidskerk werven.
Die naar deze Bruidegom verlangen, in leven en in sterven.

Simone Verwoert-Zaaijer
Vrouwenvereniging ‘Helpende handen’, Kesteren


De bruidegom en zijn vriend

  • We hebben wat woorden uit de bijbelstudie  gehaald, op papier gezet en daar een gedicht van gemaakt.
  • Ook hebben we een afbeelding gemaakt. De stof is zwart omdat Jezus als Licht in de donkere/duistere wereld is gekomen. Daarom is het plaatje in het midden (middelpunt) wit. Afgebeeld is niet alleen een bruidegom maar ook een bruid, want er is geen Bruidegom zonder bruid(sgemeente). Om het midden vier gestalten van de vriend van de bruidegom. Daarachter de bijbelteksten uit Johannes 3, het gedeelte waarover de bijbelstudie gaat.

Anja van Diggelen en Willy van Bruchem
vrouwenvereniging ‘Hanna’, Kerkwijk